Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Experimenty s rentgenovou fotografií zaujaly mnoho autorů

Březen - rentgenovou fotografií se zabývala již řada autorů v celém Království českém. Na schůzi Jednoty českých matematiků a fysiků referoval O fotografii paprsky Roentgenovými doc. Vladimír Novák (1869-1934). Podle literatury získal rentgenografické snímky aparaturou vlastní konstrukce například také fotoamatér ve Velkém Meziříčí Jan Kučka. Ve stejné době zhotovil v Praze stereoskopické rentgenografie Pulujův kolega Ernst Mach